Nyttotanken utbildningar

Vi jobbar med att höja effektivitet och lönsamhet i organisationer.

Viktigt att en kompetensutvecklingsinsats integreras i organisationers och individens vardag så att den verkligen ger nytta och effekt över tid.

Nyttotanken fokuserar på nytta i form av ökat engagemang, ökad effektivitet och stärkt välmående för organisation och individ.

Nyttotanken har ett upplägg med ett antal utbildningsmoduler som kan sättas ihop till utbildningar avseende, Ledarskap, medarbetarskap, gruppdynamik, välmående, företagsutveckling etc.  

För att verklig effekt ska uppnås i verksamheten måste kompetensutveckling ske över tid och helst med en individuell del i detta. Även om en verksamhet behöver samordna synsätt och värderingar hos sina ledare så behöver varje individ omsätta detta till sig själva, där olika delar och verktyg behöver tas med beroende på individens person, bakgrund och attityder.

De utbildningsmoduler som finns är uppbyggda med indelning i kapitel och ett antal reflektionsfrågor efter varje del i texten. Detta gör att det inte endast är ren kunskapsinlärning utan innebär även reflektion över hur det påverkar dig själv som ledare.

Varje individ får med hjälp av modulerna och dess reflektioner redskap att träna på för att hitta sätt och attityder som ger ökad produktivitet främst hos de medarbetare man ansvarar för, men för att nå dit även hitta bästa sättet att leda sig själv.

Vi ändrar inte personligheter vi ger verktyg och insikter för att må bättre och kunna bli produktivare genom att lära sig att jobba med rätt saker.

Samma princip gäller om en grupp ska utvecklas för att fungera bättre, här börjar vi alltid med att ha gruppen tillsammans för att sedan ha ett antal individuella utvecklingsmöjliheter och sedan summera och hitta handlingsplaner med avslutande gruppövningar.

Exempel på utbildningar (se även utbildningsmoduler)

Digitalt utbildningsstöd

Nyttotankens digitala utbildningsstöd är gjord för att kunna stötta utbildningsbolag av olika storlek samt små eller större organisationer som behöver ett modern och flexibelt digitalt stöd för att administrera, följa upp, distribuera och hantera utbildningsinsatser. Det ger stöd för administration av utbildningar, elever, utbildare, material och kunder eller i en organisations avdelningar, anställda och chefer. Det finns möjlighet till digitala uppföljningar och aktivitetsplaner. Material kan läggas in i form av text, film och ljud. Allt med en klimatsmart distribution och användning. 

 

Nyttotanken utbildningar

Vi jobbar med att höja effektivitet och lönsamhet i organisationer.

Nyttotanken är ett modernt sätt att lära sig med digitalt stöd och rymmer material som kombinerar etablerad kunskap och forskning med uppdaterad information utifrån nya rön och aktuell hjärnforskning. Materialet är gjort för att kunna skapa praktisk nytta med hjälp av reflektioner och verktyg som anpassas till varje organisation och individ.

Möt kunder, partners och se referenser

Nyttonaken har gjort stor nytta för ett stort antal organisationer oich individer. För att kunnna nå dit är det viktigt att ha ett bra och öppet sammarbetet med partners och kunder. Sammarbetet gör att både det digitala verktyget likaväl som utbildningar, utbildningsmoduler och coachningar ständigt utvecklas och förbättras. Materialet och det digitala stöden är uppbyggt så att varje partner, kund och arrangör av utbildningar fortfarande kan jobba på sitt sätt och kombinera eget material med Nyttotankens.