Utbildningsmoduler

Affärsmannaskap och externa kontakter

Affärsmannaskap är ett begrepp som ofta används inom affärsvärlden och beskriver en aktörs förmåga att känna sin marknad, att veta vad den behöver och vill ha, i kombination med kunskap om vad den egna organisationen kan leverera med syfte att skapa ett så attraktivt erbjudande som möjligt för båda parter. Vi belyser hur man skapar och vidmakthåller ett affärsmannamässigt beteende grundat i organisationens värderingar och attityder och vad det kan innebära.

Vi jobbar med att få till ett affärsmannamässigt agerande hos personalen för de ska kunna bidra till fler bra affärer.

Att leda sig själv - beslutsfattande och problemlösning

När du är ledare och/eller chef är det viktigt att du kan leda dig själv. Du behöver klargöra vad du står för och vem du är samtidigt som du behöver skapa ordning och reda för att kunna prioritera rätt. Om du har en balanserad bild av dig själv och klarar att jobba med rätt saker dvs det som ger faktisk nytta. Då finns goda förutsättningar att få en bra utveckling och bra resultat både hos dig själv och dina medarbetare.

Vi jobbar här med att hitta tidstjuvar och vad som är viktigast för att kunna jobba effektivt utan att behöva stressa.

Chefskap och Ledarskap

Chefen är tillsatt och chef är en position. Tillsättningen av en person till position är gjord av någon; en bolagsstämma, en styrelse, en vd, en chef längre ner i organisationen eller av dig själv om du startar eget. Eftersom det ingår i chefens uppgifter att leda människor (sig själv och andra) i verksamheten så är det en mycket viktig kompetens för att kunna nå uppsatta mål.

Här jobbar vi med att öka dina kunskaper och dina färdigheter för att bättre, förstå och utveckla dig som chef och/eller ledare.

Förändring och förändringsledning

Förändringar krävs i en organisation för att anpassa sig i takt med att omvärldens krav förändras, men också för att driva utvecklingen framåt. Eftersom hjärnan via amygdala vill att vi ska undvika nytt samtidigt som hjärnans striatium ger belöningssignaler när vi håller oss till invanda, bekanta alternativ. Så är det inte så konstigt att människor känner oro inför förändringar.

Med denna vetskap tittar vi lite mer praktiskt på förändringar och hur införanden ska kunna ge önskad effekt med så lite oro som möjligt.

Hur blir vi effektivare och när ökar kreativiteten?

En vanlig föreställning är att man är mer effektiv om man kan göra flera uppgifter samtidigt.

Detta har att göra med de positiva signaler vi får från hjärnan när vi multi-taskar och som tycker om när vi är ”effektiva”. Men om vi ser till arbetsminnets funktion så tar det längre tid att bli klar med varje uppgift om vi hoppar emellan dem än om vi gör dem koncentrerat i sekvens.

Här jobbar vi med att kunna bli effektivare och mer kreativa genom att förstå hur hjärnans signalsystem och arbetsminne fungerar.

Hur värdefull du är

Du är en unik person med en uppsättning egenskaper och färdigheter som alla är värda att lyftas fram. Några finns med som ett genetiskt arv medan andra tillkommit via din sociala miljö och träning. Du, som alla andra, har fel och brister, men det är dina bra egenskaper du ska fokusera på. Ju oftare du klarar att fokusera på det som är positivt och se möjligheter så kommer du att kunna förbättra din självkänsla och bli tryggare, må bättre och agera med större säkerhet både i arbetslivet och privat.

Vi jobbar med hur man kan stärka och vidmakthålla en god självkännedom, kunna se det som är positivt och minska den negativa energin.

Hur är vi människor?

Vår hjärna gillar att göra saker som vi alltid gjort. När vi följer invanda mönster aktiverar det striatum (en del av storhjärnan), vi får en belöningssignal som bekräftar att det vi gör är bra. Gör vi inte som vanligt tycker hjärnan att det är jobbigt. Dessa jobbiga känslor behöver övervinnas och för detta ändamål behöver frontalloben (hjärnans smartaste del) träda in. Att använda frontalloben är betydligt mer energikrävande än att göra som vanligt.

Vi jobbar här med att skapa färdigheter att hantera mötet med människor genom att förstå varför vi reagerar på olika sätt.

Hälsa välmående stress

Om vi tittar ur ett hjärnperspektiv så kan vi inte prestera på topp nonstop. Studier visar tydligt att hjärnan fungerar bättre när den fått vila. Det som i första hand stressar oss är det okontrollerbara och det oförutsägbara i framtiden. Det sistnämnda kallas anticipatorisk stress och innebär att det som avgör hur stressad du blir är vad du tror ska hända framåt.

Här jobbar vi med att identifiera och hitta verktyg för att skapa mer positiv energi samt träna på att ta hand om negativ stress och negativ energi.

Kommunikation

När vi kommunicerar skickar vi ut ett budskap till mottagaren som hen tolkar utifrån sina egna erfarenheter och värderingar. Mottagaren bedömer och värderar då både själva innehållet, dig som avsändare samt på vilket sätt förmedlingen sker. Det innebär att vi inte kan veta exakt hur budskapet uppfattas: man kan säga att mottagandet sker ”på mottagarens villkor”.

Vi belyser olika kommunikationstyper, vikten av och sättet att lyssna samt råd och tipps kring olika kommunikationssätt

Medarbetarskap och motivation

Medarbetarskap handlar om att vårda sina relationer med kollegor, chefer och kunder så att de blir så bra som möjligt. Medarbetarskap och ledarskap är två sidor av samma mynt och kan ses som kommunicerande kärl. Delaktighet, som är en viktig ingrediens här, innebär att vi, i våra dagliga relationer och möten, lyckas se olika situationer ur varandras perspektiv och att var och en kan förstå och uppskatta våra egna bidrag till företaget; att se att man är en viktig del av helheten och att alla behövs.

Vi jobbar med att skapa förståelse för hur vi skapar möjlighet till motivation och ökad nytta i organisationen med hjälp av ett positivt medarbetarskap.

Motivation

Att lära oss förstå vilka motivationsdrivare som finns. Hur man jobbar med att hitta egen motivation samt hur man kan skapa förutsättningar för medarbetarna att hitta höjd motivation.

Svåra samtal, utvecklingssamtal och retorik

I en organisation är det oundvikligt att det ibland uppstår konflikter och problem. När konflikter och problem uppstår så visar studier att i företag där man undviker att ta tag i konflikter och problem blir effektiviteten och trivseln sämre än där man tar tag i problemen. Ofta ger konflikter och problem möjlighet till utveckling dvs. om man tar tag i dem.

Vi jobbar här med synsätt på konflikter för att kunna få nytta av dem samt med svåra samtal, vad som är viktigt i utvecklingssamtal och grunderna i retorik.

Uppföljning

Det grundläggande syftet med uppföljning är att förse ledning och dig som medarbetare med relevant, och för dina uppgifter, korrekt information av det som du är satt till att utföra. Uppföljningen skall präglas av relevans, pålitlighet, begriplighet och skall vara väl dokumenterad. Relevant och korrekt uppföljning ökar markant möjligheten att snabbare upptäcka och kunna föreslå förbättringar.

Vi jobbar här med att gå igenom vad som är viktigt att tänka på när man följer upp verksamhet och medarbetare för att det ska vara effektivt och positivt.

Vision och målsättning

Alla mår bra av att ha mål som man kan jobba mot och uppnå, oavsett om det är stort eller litet, i jobbet eller privat. De som idrottat är oftast vana att sätta upp mål och jobba mot målen. Där är det också väldigt tydligt om man uppnår målen eftersom de är exakt mätbara i tävlingssituationen.

Vi jobbar med hur man gör för att sätta upp vision och mål som är relevanta och hur man kan jobba aktivt med dem för att skapa engagemang och höjt resultat.

Välmående grupper och Effektiva team

Väl fungerande grupper eller team levererar resultat med hög effektivitet, löser problem snabbt samtidigt som de trivs och mår bra. Mindre väl fungerande grupper fastnar i hinder, ägnar tid åt eviga samtal om ansvar och mandat och mår sämre.

Grupper kan på ytan ha samma uppdrag, mål och förutsättningar men under ytan ha väldigt olika gruppdynamik.

Gruppdynamiken avgör hur gruppen mår och fungerar.

Vi jobbar här med att förstå mer om gruppers inre dynamik för att kunna guida och stödja gruppers utveckling till högsta möjliga effektivitet och högsta möjliga välmående.

Värderingar attityder och Normer

Oavsett om du är medvetna om dina värderingar eller inte så styr de hur du tänker och agerar. Det är endast en liten del av våra tankar som är medvetna dvs. tankar som vi aktivt själva tänker. Eftersom alla har sina egna värderingar och tolkningar så behöver organisationer jobba med gemensamma värderingar för att säkerställa att ageranden och beslut sker i linje med vad organisationen står för.

Vi jobbar med hur man kan ta fram värderingar och införande. Men framförallt hur jobbar man aktivt för att värderingarna ska vidmakthållas och hjälpa organisationen över tid

Digitalt utbildningsstöd

Nyttotankens digitala utbildningsstöd är gjord för att kunna stötta utbildningsbolag av olika storlek samt små eller större organisationer som behöver ett modern och flexibelt digitalt stöd för att administrera, följa upp, distribuera och hantera utbildningsinsatser. Det ger stöd för administration av utbildningar, elever, utbildare, material och kunder eller i en organisations avdelningar, anställda och chefer. Det finns möjlighet till digitala uppföljningar och aktivitetsplaner. Material kan läggas in i form av text, film och ljud. Allt med en klimatsmart distribution och användning. 

 

Nyttotanken utbildningar

Vi jobbar med att höja effektivitet och lönsamhet i organisationer.

Nyttotanken är ett modernt sätt att lära sig med digitalt stöd och rymmer material som kombinerar etablerad kunskap och forskning med uppdaterad information utifrån nya rön och aktuell hjärnforskning. Materialet är gjort för att kunna skapa praktisk nytta med hjälp av reflektioner och verktyg som anpassas till varje organisation och individ.

Möt kunder, partners och se referenser

Nyttonaken har gjort stor nytta för ett stort antal organisationer oich individer. För att kunnna nå dit är det viktigt att ha ett bra och öppet sammarbetet med partners och kunder. Sammarbetet gör att både det digitala verktyget likaväl som utbildningar, utbildningsmoduler och coachningar ständigt utvecklas och förbättras. Materialet och det digitala stöden är uppbyggt så att varje partner, kund och arrangör av utbildningar fortfarande kan jobba på sitt sätt och kombinera eget material med Nyttotankens.